logo

Катедра "Инженерен дизайн"

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Георги Петров Червендинев

доц. д-р инж. Георги Петров Червендинев Телефон: (02) 965 2882
Кабинет: 4508-А; 4509
E-mail: chervendinev@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

Телефон:
Кабинет:
E-mail:

Помощно-технически персонал

бак. инж. Милка Иванова Иванова

бак. инж. Милка Иванова Иванова Телефон: (02) 965 2884
Кабинет: 4524
E-mail: milkachr@tu-sofia.bg

Интернет страница

За катедрата

Катедра „Инженерен дизайн” започва своето развитие през 1968г., когато на територията на ВМЕИ „В. И. Ленин” се открива „Лаборатория по ергономия, инженерна психология и промишлена естетика”. През 1974г. лабораторията прераства в „Централна научно-изследователска лаборатория по ергономия, инженерна психология и промишлена естетика” (ЦНИЛ по ЕИППЕ).

През 1982г. се открива „Център за подготовка и повишаване квалификацията на инженерно-педагогически кадри”, в чийто състав влиза „Централна научно-изследователска лаборатория по ергономия, инженерна психология и промишлена естетика”.

През 1983г. е основана втора специалност „Инженерна ергономия и промишлено проектиране” (ИЕПП), а през учебната 1985/86г. е приет първият випуск студенти, със специализация „Инженерна ергономия и дизайн”.

През 1985г. ЦНИЛ става катедра „Инженерна ергономия и промишлено проектиране”, а през 1989г. със заповед на Ректора катедрата се преименува в катедра „Ергономия и дизайн” (ЕД).

През 1991г. е основан Стопански факултет, в чийто състав влиза катедра „Ергономия и дизайн”. През учебната 1993/94 г. специалността се преименува „Инженерна ергономия и дизайн”.

Следващата година (1995) катедра „Инженерна ергономия и дизайн” се обединява с катедрите „Икономика”, „Патентно-лицензионна дейност и хуманитарни дисциплини” в катедра „Хуманитарни науки и дизайн”.

През 1997г. се разкрива специалност „Инженерен дизайн”, редовно обучение (ДВ, бр.8/21.01.1998 г.) и се приема първи випуск бакалаври.

От учебната 2008/09г. с Решение на АС на ТУ от 15.12.2008г., катедрата и специалността влизат в състава на Машиностроителен факултет, като носят едно и също име – „Инженерен дизайн”.

През този дълъг период на развитие на катедрата в учебния процес на щат в университета и като хонорувани преподаватели са взели участие много изявени специалисти в различни области на науката и практиката. Работили са над 50 преподавателя, от които около 10 професора, над 20 доцента, главни асистенти, научни и технически сътрудници. До 2012г. в катедра „Инженерен дизайн“ има щатен психолог, който взима активно участие в учебния процес.

Някои от национално признатите специалисти и опитни преподаватели в областта на дизайна, от които студентите са имали възможност да получават знание през годините са: проф. Георги Георгиев (ТУ), първият Ръководител катедра до 2000г. – ергономия, доц. Георги Узунски (ТУ), доц. Атанас Арабаджиев (ТУ) – ергономия, проф. Кирил Бойчев (ВИАС/УАСГ), проф. Дончо Вълчев (НХА) – рисуване, проф. Георги Петров (НХА) – пространствено оформление, проф. Димитър Ерменков (НХА) – моделиране, проф. Димитър Трендафилов (НХА) – калиграфия, проф. Георги Кючуков (ЛТУ) – конструиране на мебели, проф. Кирил Трифонов (ЮЗУ„Неофит Рилски“) – техника и технология на облеклото и текстила, доц. Стоян Делчев (ВИАС/УАСГ) – пространствено оформление, доц. Цаньо Иванов (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – графичен дизайн, доц. Любомир Гуринов (ЛТУ) – дизайн, Стефан Чернаев (ТУЕС) – рисуване, графичен дизайн, Любомир Делчев (ТУ), Делян Топузлиев, инж. Петко Мишев (РУ „Ангел Кънчев“) – дизайн.

Само за последните десет години от развитието на катедра „Инженерен дизайн“ могат да се отбележат следните постижения:

  • Завършили студенти – над 800;
  • Публикации на членовете на катедрата – над 50;
  • Патенти и авторски свидетелства на членове на катедрата – 5;
  • Разработени научно-изследователски и художествено-творчески теми – над 30;
  • Проведени пленери и творчески работилници – над 5;
  • Издадените учебници и ръководства в катедрата – над 5;
  • Защитили докторанти в катедрата – 10.