logo

Катедра "Машинни елементи и неметални конструкции"

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Георги Петров Тонков

доц. д-р инж. Георги Петров Тонков Телефон: (02) 965 2668
Кабинет: 4424
E-mail: gptonkov@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчев

доц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчев Телефон: (02) 965 2410
Кабинет: 2238
E-mail: ganchev_d@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Любомир Александров Цонов

маг. инж. Любомир Александров Цонов Телефон: (02) 965 2886
Кабинет: 4209
E-mail: tsonov@tu-sofia.bg

Интернет страница

За катедрата

1947 година - С Решение на Министерския съвет се откриват катедри към създадения през 1945 год. Машинен факултет на Държавната Политехника. Между тях е и катедра "Общо машинознание и повдигателни механизми" - първообразът на днешната катедра МЕНК.

1956 година - Преподавателите по Машинно чертане преминават в новосъздадената катедра “Дескриптивна геометрия и машинно чертане “. Основната катедра получава името "Машинни елементи и подемно - транспортни съоръжения".

1962 година - Отделя се самостоятелна катедра “Подемно - транспортни, строителни и минни машини“. Основната катедра получава името "Машинни елементи и теория на механизмите и машините".

1968 година - Част от преподавателите преминават в новосъздадената катедра “Механично уредостроене“.

1974 година - Катедрата е разделена на две самостоятелни катедри: катедра “Машинни елементи” - към Машиностроителния факултет и катедра “Теория на механизмите и машините” - към Машинно-технологичния факултет.

1997 година - С Решение на Факултетен съвет катедра "Машинни елементи" и учебна лаборатория "Неметални материали и конструкции" се сливат в катедра "Машинни елементи и неметални конструкции".

Катедрата е ръководена от:

проф. инж. Георги Емануилов Ангелов: 1947-1969 год.

доц. инж. Александър Георгиев Вригазов: 1969-1973

доц. инж. Михаил Спиров Константинов: 1973-1974

доц. инж. Петко Вълев Йорданов: 1974-1989

доц. д-р инж. Георги Николов Димчев: 1989-1992

доц. д-р инж. Никола Христов Атанасов: 1992 - 2009

доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев: 2009 - 2014

доц. д-р инж. Валентин Каменов Диков: 2009 - 2018

доц. д-р инж. Георги Петров Тонков: 2018 - до настоящия момент

Международни връзки

Международното сътрудничество на катедра “Машинни елементи” се е развивало в следните направления:

Програми и договори по двустранно сътрудничество между отделни катедри, ВУЗ или институти:

 • Чехия - Технически университет в Бърно
 • Русия - Московски Машинно-електротехнически университет; Московски институт по химическо машиностроене; Авиационно-технически институт;
 • Германия - Технически университет в Дрезден; Университет Мартин Лутер в Хале; ТЮФ-Райнланд – Кьолн; Техническо училище - Трир;
 • Полша - Варшавска политехника; Академия на науките - Институт по основни проблеми на техниката;
 • Унгария - Технически университет в Мишколц;
 • Англия - Южен Лондонски Университет и Университет Брюнел - Лондон;
 • Шотландия - Университет в Пейсли;
 • Ирландия - Университетски колеж в Дъблин;

Участие в международни прояви - конгреси, конференции, симпозиуми:

 • Чехия - Технически университет в Бърно

Посещения на чуждестранни гости в катедрата:

 • Чехия - Технически университет в Бърно
 • Германия - Технически университет в Дрезден; ТЮФ-Райнланд - Кьолн; Техническо училище - Трир
 • Англия - Южен Лондонски Университет; Университет Брюнел;

Специализации на членове от катедрата в чужди ВУЗ:

 • Чехия - Технически университет в Бърно
 • Германия - ТЮФ-Райнланд – Кьолн; Техническо училище - Трир
 • Англия - Южен Лондонски Университет; Университет Брюнел;
 • Шотландия - Университет в Пейсли;
 • Ирландия - Университетски колеж в Дъблин.