logo

Катедра "Прецизна техника и уредостроене"

Ръководител катедра

проф. д-р инж. Георги Кирилов Дюкенджиев

проф. д-р инж. Георги Кирилов Дюкенджиев Телефон: (02) 965 2688
Кабинет: 4434
E-mail: duken@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков Телефон: (02) 965 3056
Кабинет: 4313-А
E-mail: diakov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

Диана Иванова Ангелова

Диана Иванова Ангелова Телефон: (02) 965 3779
Кабинет: 4425
E-mail: dangelova@tu-sofia.bg

маг. инж. Аспарух Андонов Николов

маг. инж. Аспарух Андонов Николов Телефон:
Кабинет: 4306
E-mail: asparuh@tu-sofia.bg

Никола Георгиев Янев

Никола Георгиев Янев Телефон: (02) 965 2762
Кабинет: 4316
E-mail:

Интернет страница

За катедрата

В рамките на бакалавърските специалности “Машиностроене и уредостроене'” и “Мехатроника” катедра “Прецизна техника и уредостроене” провежда обучение в следните направления:

  • Метрология и измервателна техника;
  • Финомеханнчна техника;
  • Оптична и лазерна техника;
  • Медицинска техника;
  • Офис техника;
  • Преобразуватели, уреди и системи за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини;
  • Микромеханика;
  • Контрол и управление на качеството.

Катедрата има водеща роля в обучението на магистри по “Метрология, фина механика и оптика”, “Мехатроника” и “Техническо законодателство и управление на качеството”.

Основните направления на развитие на катедрата през последните години са:

Разкриване през 2005г. на специалност “Мехатроника” с бакалавърска и магистърска степен. Тук се стъпва на три фундамента - машиностроене, електроника и информатика. Предлагат се две специализации - по робототехника и по уредостроене. Обучението е съвместно с катедра “Автоматизация на дискретното производство” и с факултетите по електроника и компютърни системи;

Разкриване през 2007г. на магистърска специалност “Техническо законодателство и управление на качеството”. В нея се приемат за обучение бакалаври от всички технически специалности от и извън ТУ - София. Обучението е с мениджърска насоченост - на основата на европейското и българското законодателство и стандартизацията се подготвят кадри за разработване и прилагане на системи за контрол и управление на качеството, на околната среда, на здравословни и безопасни условия на труд, информационна сигурност и др. отраслово специфични системи.

Следдипломната квалификация (СДК) катедрата провежда в рамките на две школи. До 1990 г успешно работиха школите по „Управление на качеството, стандартизация и надеждност" и „Школата по метрология". Провеждани са краткосрочни курсове и редица индивидуални специализации по тематиката на катедрата.

През последните години дейността в двете школи бе разширена и осъвременена. Преподаватели от катедрата провеждат обучение в курсове за СДК в следните области:

  • Метрология и метрологично осигуряване;
  • Техническо законодателство и управление на качеството.

Обучението се извършва в школите за следдипломно обучение съвместно със Съюза на метролозите и с немската фирма ТЮФ Рейнланд, която издава сертификати за квалификация на персонал за експерти, одитори и мениджъри по качеството с международно признание.

В катедрата се провежда обучение на докторанти (аспиранти) по четири научни специалности. Обучени са над 60 човека, от които 22 са защитили успешно дисертации.